MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

बगळे पाण्यात
ध्यानस्त असतात
पोटात मासे मात्र
तडफडत असतात

  • TAG