MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

आभाळाला भिडण्यासाठी
पुरत नाहीत झोके
खाली राहून घेऊ न्ये
उंटाचे मुके

  • TAG