MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

घालशील वाद
तर ऐकशील जाब
करशील खुळा नाद
तर होशील बरबाद

  • TAG