MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

नाचते, मुरडते नाजुक नार
कुरळे केस वळणदार
रात्र थोडी सोंगं फार
देव असतो भक्ताला फॉर

  • TAG