MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

दिल्या घेतल्या वचनाबद्दल
आता मी हळहळतो
केवड्याच्या आतील पानांत
सुगंध दरवळतो

  • TAG