MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

प्रगतीच्या प्रत्येक टप्यात
अविचाराचे पाप आहे
विज्ञानाच्या पावलालाही
अज्ञानाचा शाप आहे

  • TAG