MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

या इथे अंतरात
विश्व माझे नाव आहे
ज्ञानेशाच्या ओवीमध्ये
माणसाचे गाव आहे

  • TAG