MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

साजुक तूप भातावर
बाजार बुणगे मोक्यावर
रसद कमी पडल्यावर
मराठे हल्ले युद्धावर

  • TAG