MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

धन्याच्या जीवावर
सरंजाम उदार
गडकोट किल्ल्यावर
जावई सुभेदार

  • TAG