MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

कारागिरांचे किती होतात हाल
सहज बांधता येत नाही महाल
दोन तपांनी साकारला
मुमताजचा ताजमहाल

  • TAG