MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

जो तो पदासाठी
होतो बेजार
सत्तेसाठी चालतो
येथे घोडेबाजार

  • TAG